Person Image

  Education

  • ค.บ.(การมัธยมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.Ed.(Guidance), Lamar U., Texas, U.S.A.
  • Ed.D.(Curriculum), U. of Northern Colorado, U.S.A., 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2007 การสร้างแบบวัดการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 การสร้างแบบวัดการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  1997 รูปแบบการฝึกอบรมที่มีงานวิจัยเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของครู : บทบาทและความรับผิดชอบใหม่ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0