Person Image

  Education

  • สพ.บ.(สัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • M.S.(Reproductive Physiology), Iowa State Unuversity, สหรัฐอเมริกา, 2538
  • Ph.D.(Theriogenology), Washington State University, สหรัฐอเมริกา, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 16 24 0 0
  2018 ระดับฮอร์โมน estradiol, progesterone, testosterone, cortisolและthyroxineในกระแสเลือดในเต่าตนุที่ขึ้นมาวางไข่ตามธรรมชาติในพื้นที่เกาะคราม จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบในเต่าตนุที่เลี้ยงที่เกาะมันในแบบกักขัง จังหวัดระยอง. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2016 โครงการวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์และอายุรกรรมในเสือโคร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การศึกษาหาขนาดของต่อมลูกหมากปกติโดยใช้อัลตราซาวด์ ร่วมกับการศึกษาหาความสัมพันธ์ของการติดเชื้อในต่อมลูกหมากและในกระเพาะปัสสาวะของสุนัขที่มีปัญหาต่อมลูกหมาก หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ) 2 10 0 0
  2015 การศึกษาโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโอโอไซต์และอสุจิที่ปรากฏบนโอโอไซต์ของสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุน 72 ปี มก. 0 0 0 0
  2015 การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมเทียมในเสือปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การตรวจสอบโรคถุงน้ำในไตแมวเปอร์เซีย สายพันธุ์ที่มาจากเปอร์เซียและวิเชียรมาศ โดยการตรวจสอบทางพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยขอนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 2 0 0
  2014 ลักษณะทางพันธุกรรมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในเสือปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและหาความจำเพาะของรูปแบบดีเอ็นเอในแมวไทยเปรียบเทียบกับแมวพันธุ์ต่างประเทศในการสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมแมวเพื่อประโยชน์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2012 Physical-Clinical Examination and Environmental Study on Captive Olive Ridley Turtles (Lepidochelys olivacea) at Phuket Marine Biological Center in Thailand หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง 0 0 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมในแมวพันธุ์ไทยเปรียบเทียบกับพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 การศึกษาค่าเม็ดเลือดอัดแน่น โปรตีนในเลือด ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนไทรอยด์ ขนาดไข่ และคุณภาพน้ำเชื้อในเต่าหญ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบผลข้างเคียงของ Deslorelin และ Finasteride ต่อการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะระหว่าง 4 คู่ไพรเมอร์ยีน ที่แตกต่างกันโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส และ 3 คู่ไพรเมอร์ที่แตกต่างกันโดยการใช้ปฏิกิริยาเรียวทามลูกโซ่โพลีเมอร์เลส สำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Brucella canis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลของการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคแท้งติดต่อในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลของการเก็บoocyte ของสุนัข ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งที่มีต่อลักษณะของโครโมโซม รูปร่างของmicrotubule และ การเกิดnuclear maturation.. ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 วิวัฒนาการและการพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสเพื่อการตรวจหาเชื้อ Brucella canis ในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการแช่แข็งน้ำเชื้อในม้าพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2011 การเก็บรักษาน้ำเชื้อและการตรวจสุขภาพในสัตว์ป่าตระกูลแมวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ร่วมวิจัย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 0 0 0 0