Person Image

Administration

Education

  • ปริญญาเอก Ph.D.(Parasitology), The Ohio State University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี สพ.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปริญญาตรี วท.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 2 0 0
2020 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการจีโนม ยีนก่อโรคและยีนดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ดื้อยาโคลิสตินที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 บทบาทของริ้น แมลงวันคอกสัตว์และเหลือบในการเป็นพาหะของไวรัสนำโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า-โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ควบคุมเห็บโค (R.microplus) ในฟาร์มโคนม โคเนื้อและกระบือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG1) เพื่อควบคุมเห็บสุนัข (R. sanguineus) ในสุนัขเพื่อผลิตในทางการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การตรวจหาความชุกทางโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Theileria spp. ในโคนมและกระบือปลักในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 35 19 0 0
2019 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเพี้ยในโคเนื้อเพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การใช้สูตรอาหารสมุนไพร(VTF)ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2016 ความชุกและชนิดของพันธุกรรมเชื้อ Cryptosporidium spp. ที่สัมพันธ์กับความหลากหลายของสัตว์ฟันแทะในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและปรับปรุงคุณภาพห้องปฏิบัติการทางด้านปรสิตวิทยา หัวหน้าโครงการ ม เกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2015 โครงการพัฒนาธนาคารเลือด (Blood Bank) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์: การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2014 การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพเพื่อใช้เป็นวัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การตรวจหาการติดเชื้อและจำแนกพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium และ Giardia ที่แยกได้จากลิงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การตรวจหาความชุกทางโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Theileria spp. ในโคนมและกระบือปลักในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเปรียบเทียบระดับของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในโคพันธุ์พื้นเมือง เปรียบเทียบกับโคสายพันธุ์ตะวันตก หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2011 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความชุกของโรคที่นำโดยเห็บ (โรคAnaplasmosis, Babesiosis และ Theileriosis) ในโคนมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 1 0 0
2011 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคแท้งติดต่อในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เลี้ยงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ความชุกชุมตามฤดูกาลของแมลงวันปรสิตในฟาร์มโคนมในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Cryptosporidiosis และ Giardiasis จากอุจจาระโคนมในเขตภาคเหนื่อของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 6 0 0
2008 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรค Trypanosomiasis ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลาง ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
2008 การทดสอบวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในภาคสนาม: การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
2007 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายตัวและความชุกของโรค Brucellosis, โรค Neosporosis และโรค Toxoplasmosis ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมและสัตว์ชนิดอื่น ๆ ภายในฟาร์มในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 11 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 12 4 0 0
2012 การศึกษาผลกระทบของน้ำท่วมปี 2554 ที่มีต่อโรคฉี่หนู (Leptospirosis) และโรค Trypanosomoses ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 11 0 0 0
2010 การศึกษาความชุกของเชื้อ Trypanosoma spp.ในสัตว์ฟันแทะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าโครงการ French ANRBiodiversity grant ANR 07 BDIV 012 CERoPathproject ‘Community Ecology of Rodents and theirPathogens in a Changing Environment’ (www.ceropath.org), the French ANR CP&ES grant ANR 11 CPEL002 BiodivHealthSEA (Local Impacts and Perceptionsof Global Changes: Biodiversity, Health and Zoonosesin Southeast Asia) (www.biodivhealthsea.org), and bythe Thailand International Cooperation Agency(TICA). 0 0 0 0
2008 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 3 0 0
2008 โครงการเพาะเลี้ยงเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) เพื่อใช้ในงานวิจัยของ สวทช. หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนจิเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2004 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) : การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
2001 ผลกระทบจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ หัวหน้าโครงการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
2001 ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ หัวหน้าโครงการ บริษัท เมอเรียล ประเทสไทย จำกัด 0 0 0 0