Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ส.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • Ph.D.(Veterinary Epidemiology), Massey University, นิวซแลนด์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2014 พลาสมิดดิ้อยาคลิโนโลนในแบคทีเรียที่แยกได้จากสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในประเทศกลุ่มอาเซียน 0 2 0 0
  2011 การศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรสัตว์ปีกในเขตกันชนของระบบคอมพาร์ทเมนต์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 4 0 0
  2008 การศึกษาการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ระดับฟาร์มและรายย่อยกับการติดเชื้อไข้หวัดนก H1N1ในรูปแบบวิจัย case-control หัวหน้าโครงการ CIRAD and INRA 2 0 0 0
  2008 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2006 การประเมินระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มสัตว์ปีกและเขตกันชนเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพาร์ทเมนท์ทาไลเซชั่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0