Person Image

  Education

  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Agricultural Science), Nagoya University , ญี่ปุ่น, 2530

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 5 0 0
  2013 โครงการสำรวจโครงกระดูกและประเมินสภาพดีเอ็นเอสุนัขโบราณบ้านเชียง: โครงการนำร่องการศึกษาซากกระดูกโบราณ ที่ปรึกษาโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 การศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ จำนวน การกระจายตัว และไกลโคคอนจูเกตของตุ่มรับรสที่บริเวณผิวหนังรอบปากและภายในช่องปากของปลาบึกวัยอ่อนเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการกิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 โครงการศึกษาสายพันธุ์ต้นแบบสุนัขหลวง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ และเนื้อเยื่อเคมีไกลโคคอนจูเกต ในอวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศเมียของตัวลิ่นชวา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัย และพัฒนาแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อใช้เป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์สัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษามหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของลิ่น ชวา (Manis javanica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2006 การศึกษามหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของอวัยวะระบบทางเดินอาหารนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาผลของพิษงูเขียวหางไหม้ต่อการทำลายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับในคน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2010 immunohistochemistry Malayan pangolin หัวหน้าโครงการ Dept of Anatomy, Fac.Vet Med. Hannover Germany 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองยางพาราเชิงพานิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพาราอิเลคทรอนิกส์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0