Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, ไทย, 2521

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 0 12 0 0
  2009 การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 อิทธิพลของหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในระบบการผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การควบคุมความตรงตามพันธุ์กวาวเครือขาวพันธุ์ดีด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเพิ่มศักยภาพการผลิตน้อยหน่าโดยใช้พันธุ์ดีและการถ่ายทอด งานวิจัยสู่เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาลักษณะต่าง ๆ และการรักษาสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 2 0 0
  2018 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การฝึกอบรมผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,สระแก้ว) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืนโดยใช้พันธุ์ดีและถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 พันธุศาสตร์และพัฒนาการเปรียบเทียบของมะกอกโอลีฟและมะกอกไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 2 0 0
  2009 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 2 0 0
  2002 เร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุกทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0