Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2523
  • M.S. (Agriculture), (Natural Products Chemistry), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2534
  • Docter of Agricultural Science (Natural Product Chemistry), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากจิงจูฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบเคมีสกัดจากไหมข้าวโพด ในการลดระดับปริมาณกรดยูริคและยับยั้งการเจริญของ Aspergillus flavus ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์จากไหมข้าวโพดและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษากระบวนการผลิตสารให้กลิ่นหอมจากสารตั้งต้นแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้จากกากปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลเร่ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าและสร้างสารสำคัญทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลเร่ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 4 5 0 0
  2016 ผลของการบริโภคสารสกัดจากบัวบกต่อการทำงานของเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรสและตัวบ่งชี้ภาวะอักเสบในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยด้านความจำและความเข้าใจของสมอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของการบริโภคสารสกัดจากบัวบกต่อความสามารถของสมองด้านความจำและความเข้าใจ และตัวบ่งชี้ภาวะเครียดจากออกซิเดชันในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยของความสามารถของสมอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพและปัจจัยโครงสร้างภายในเมล็ดถั่วเหลืองที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันในเมล็ด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาเทคนิคการปลูกจำปี และกระดังงาเพื่อใช้ประโยชน์การสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 คุณค่าทางโภชนาการ และสหสัมพันธ์ของดัชนีต้านอนุมูลอิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์ต้นกล้าธัญพืชไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชชนิดต่าง ๆ ในสกุล Amomum ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลเร่ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเร่วจากการผลิตในระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2006 การศึกษาการปลูกสร้างสวนป่าไม้กฤษณาและการเปรียบเทียบผลของการชักนำให้เกิดสารกฤษณาโดยวิธีการต่าง ๆ ของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดในกระบวนการผลิตขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง หัวหน้าโครงการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดขยะขนาดเล็กสำหรับบ้านเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0