Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2010 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2011 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  1999 การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องมือ Dyno Mill หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1999 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต Astaxanthin ของสาหร่าย Haemotococcus sp. ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 2 3 0
  2010 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าแบบออโตโพโตทรอฟเพื่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานินและ EPS ทางอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 0
  1991 การเผยแพร่อาหารเสริมคุณค่าราคาถูกโดยใช้เทมเบ้จากกากนมถั่วเหลืองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0