โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 1 0 0
2001 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
1998 การปรับปรุงการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์แป้งข้าวเจ้า ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
1997 โครงการแปรรูปถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
1997 การศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
1997 การผลิตหัวเชื้อมะม่วงเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกสู่ประเทศกำลังพัฒนา หัวหน้าโครงการ EEC (STD3) 0 0 0 0
1997 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Asus AID 0 1 0 0
1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0
1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0
1992 การทำบะหมี่จากการผสมแป้งมันเทศและสตรัชจากมันเทศ ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0
1992 การใช้ประดยชน์จากอะมิโลสที่สกัดจากสตรัชของมันเทศ ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0