โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
1998 การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบรรจุและอายุการเก็บรักษาทุเรียนกวน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
1997 การศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
1992 การใช้ประดยชน์จากอะมิโลสที่สกัดจากสตรัชของมันเทศ ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0