Person Image

  Education

  • กส.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), ไทย
  • M.Sc.(Food Tech. ), Mysore University, อินเดีย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 9 1 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2008 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยสับปะรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 41 Project 13 43 2 0
  2019 การพัฒนาแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและปราศจากกลูเต็นสำหรับทำโดนัท แพนเค้ก วัฟเฟิล และเค้กนึ่ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและไส้อั่วโดยใช้วุ้นเส้นตกเกรดที่เป็นของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวุ้นเส้น ที่ปรึกษาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้ ที่ปรึกษาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบดและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2015 ผลของไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่มีต่อคุณภาพ สารต้านอนุมูลอิสระ และการนำไปใช้ประโยชน์ในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “ทุน 72 ปี มก.” ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 1 1 0 0
  2014 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของเต้าหู้ยี้สีแดงโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 2 0 0
  2012 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 0 2 0 0
  2012 จลพลศาสตร์การสูญเสียน้ำและการอมน้ำมันในระหว่างการทอดเผือกแบบน้ำมันท่วม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 0 1 0 0
  2012 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 0 3 0 0
  2012 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเจิร์มถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูงและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 ผลของการเตรียมตัวอย่างและสภาวะในการทอดต่อปริมาณความชิ้นและการอมน้ำมันของเผิอกแผ่นทอด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2554 1 3 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของไขรำข้าวและโปรตีนรำข้าว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟผง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จากถั่วแดงญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์จากข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 ลักษณะทางประสาทสัมผัส และการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสเย็นตาโฟ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยกฤษณา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยสับปะรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าด้วยกี่ทอมือแจ๊กการ์ด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเค้กเนยและมัฟฟินจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิผสมสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การผลิตสีธรรมชาติจากใบอ่อนของข้าวงอกและการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของ กก ใบสับปะรด กล้วย มาผลิตกระดาษด้วยมือเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 1 0
  2007 การผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากพืชและแบคทีเรียเพื่ออุตสาหกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเอนไซม์เพคติเนสจากผลกล้วยหอมทอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาโมเดลที่เหมาะสมในการเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสจากแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa N10 เพื่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับฟังไจจากปลายข้าวกล้องหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การพัฒนาแป้งเค้กเนยและมัฟฟินลดพลังงาน/โคเลสเตอรอล จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยมือแบบไทยจากใบอ้อยเพื่องานหัตถุกรรมและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้ายกดอก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 1 2 0 0
  2011 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของโรงงานโม่แป้ง จังหวัดร้อยเอ็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิในการผลิตขนมปังและขนมอบในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2010 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Normerica (Thailand) 0 0 0 0
  2006 ชุดโครงการ : ไผ่บนที่สูง โครงการย่อยที่ 9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากใบ กาบ เปลือกหน่อและกิ่งไม้ไผ่พันธุ์หวานอ่างขาง และพันธุ์หยก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 7. การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้มลำต้นและหน่อไผ่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 9 : การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้ม ลำต้นและหน่อไผ่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2003 ชุดโครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 โครงการเสริมรายได้แก่บัณฑิตยุคใหม่ในการผลิตปาท่องโก๋จากแป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสสาลีและการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหา หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2001 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2000 โครงการการศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1999 การผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพและการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1993 การใช้ประโยชน์จากถั่วลิสง ผู้ร่วมวิจัย USAID 0 0 0 0