Person Image

  Education

  • Ph.D.(Science Education ), University of Iowa , สหรัฐอเมริกา
  • ศศ.ม.( การสอนวิทยาศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ค.บ.(ชีววิทยา - เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2011 การสืบเสาะที่เน้นการสะท้อนความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 0 0 0 0
  2011 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2551 หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  1998 บรรยากาศการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 2 0 0
  2012 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2012 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2010 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
  2008 การติดตามการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2005 การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2004 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 0 0 0 0
  2004 การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 0 0 0 0
  2003 การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2002 การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  1998 การวิจัยปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวความคิดของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม และคอนสตรัคติวิซึม หัวหน้าโครงการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยความร่วมมือกับ University of lowa,Science Education Center 0 0 0 0