Person Image

  Education

  • สพ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.S.(Veterinary Medical Science), U. of Illinois, สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Veterinary Medical Science), U. of Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2522

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2009 การลดปริมาณสารตกค้างจำพวกยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหลังจากผ่านขบวนการเก็บการเตรียม และการปรุงอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการตกค้างของยาในปลาทับทิม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 3 4 0 0
  2006 การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2006 การศึกษายาซัลฟา-ไตรเมทโธพริม การดูดซึม การตกค้างของยา และระยะปลอดยาในกุ้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2002 การศึกษายาฟลูมิควิน การดูดซึม การตกค้างของยาและระยะปลอดภัยในกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 0 0 0