Person Image

  Education

  • Ph.D. in Soil Engineering, Iowa State University, 2521
  • M.Eng. in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, ไทย, 2516
  • B.Eng. (Hons.) in Civil Engineering, Khon Kaen University, ไทย, 2514

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 7 0 0
  2014 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 1 0 0
  2014 การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
  2011 การจัดทำฐานข้อมูลชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2009 กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดัดของเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 โครงการ ศึกษาเพื่อสร้างแผนภูมิการออกแบบของน้ำซึมผ่านเขื่อนดิน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยของเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 8 10 0 0
  2020 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยการไหลซึมผ่านฐานรากของเขื่อนขนาดกลาง กรณีศึกษาเขื่อนดินช่องเขาขาดเขื่อนสิริกิติ์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 4 2 0 0
  2012 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2012 โครงการงานวิเคราะห์ คัดเลือก และจัดทำเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อนจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของ กฟผ. ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 พฤติกรรมของเขื่อนน้ำงึม 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด 0 1 0 0
  2008 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 6 0 0
  2002 การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินถล่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2002 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับป้องกันและแก้ไขการพิบัตรของลาดดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2000 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  1999 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1998 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0