Person Image

  Education

  • B.E.(Electrical Eng.), University of Newcastle , ออสเตรเลีย
  • M.Eng.Sc.(Electrical Eng.), University of New South Wales , ออสเตรเลีย
  • Dr.Ing.((Electrical Eng.), University Paul Sabatier , ฝรั่งเศส

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 4 0 0
  2012 โครงการสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านอากาศและอวกาศ ผู้ร่วมวิจัย โครงการนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย 0 4 0 0
  2012 โครงการดาวเทียมกระป่อง ผู้ร่วมวิจัย โครงการนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 14 25 0 0
  2021 โครงการวิจัยกระบวนการบำรุงรักษาตามความเสี่ยง (Risk Based Maintenance) ของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2 1 0 0
  2019 โครงการวิจัยกระบวนการบำรุงรักษาตามความเสี่ยงของหม้อแปลงกำลัง ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2016 โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารสินทรัพย์ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ปรึกษาโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
  2016 การออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) สำหรับอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า (Substation) ของ PEA ที่ปรึกษาโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 3 0 0
  2011 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 1 0 0
  2008 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่ปรึกษาโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9 17 0 0