Person Image

  Education

  • M.Eng.(Agricultural Machinery), A.I.T., ไทย, 2523
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 2 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาเครื่องสับฟางข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2016 เครื่องกวาดไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2014 เครื่องตัดถ่างสำหรับการกู้ภัย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2012 เครื่องเก็บรวบรวมวัสดุริมขอบกั้น หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2011 เครื่องรวบรวมเศษหญ้าที่ถุกตัดแล้วบนสนามหญ้า หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2011 กระถางชีวภาพจากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  1999 โครงการเครื่องสับทางใบปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1999 เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ หัวหน้าโครงการ กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  1998 เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท 0 0 0 0
  1997 การพัฒนาเครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์ ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 0 0 0 0