Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Cell and Molecular Biology ), Texas Woman s University , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2011 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 องค์ประกอบทางชีวเคมีตลอดวงจรการลอกคราบของปูทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2012 ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2003 เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1998 Ca2 AT Pase gene in KDLM 105 หัวหน้าโครงการ Rockefeller Foundation 0 0 0 0