โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2007 การใช้นิวเคลียร์เทคนิควิเคราะห์สังกะสี แคดเมียม และตะกั่วในดินและพืชที่ปลูกในดินปนเปื้อนโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 1 0 0
2013 ศักยภาพการใช้เป็นพืชบำบัดซีเซียมกัมมันตรังสีของพืชพันธุ์ไทยบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประมาณค่าปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้นิวเคลียร์เทคนิควิเคราะห์สังกะสี แคดเมียม และตะกั่วในดินและพืชที่ปลูกในดินปนเปื้อนโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การดูดใช้ธาตุกัมมันตรังสีจากโมนาไซต์โดยพืชบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 3 4 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายฝั่งทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 0 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพการบำบัดสารกัมมันตรังสีของหญ้าแฝกไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
2014 ประสิทธิภาพการบำบัดสารกัมมันตรังสีของหญ้าแฝกไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 0 0 0 0
2013 ประสิทธิภาพการบำบัดสารกัมมันตรังสีของหญ้าแฝกไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายฝั่งทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
2012 ประสิทธิภาพการบำบัดสารกัมมันตรังสีของหญ้าแฝกไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายฝั่งทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) 1 2 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชายฝั่งทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงาน กปร 0 0 0 0
2011 ศักยภาพของหญ้าแฝกในระบบการจัดการทรัพยากรและเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2011 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
2009 ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 2 0 0
2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2005 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก (จังหวัดกาญจนบุรี) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2004 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก (จังหวัดกาญจนบุรี) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
2003 การใช้หญ้าแฝกดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียและดินหาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
1997 การดูดใช้และการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชจากหญ้าแฝก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0