Person Image

  Education

  • กส.บ.(กสิกรรมและสัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Agronomy), University of Philippines at Los Banos , ฟิลิปปินส์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 7 8 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยการฉายรังสีแกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยการฉายรังสีแกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย: การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลดราเซียน่า โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ไม้น้ำสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ดาหลาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงฝ้าย : การปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทำลาย ของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์แอฟริกันไวโอเลตด้วยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลดราเซียน่า โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ไม้น้ำสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ดาหลาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์แอฟริกันไวโอเลตด้วยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การเพิ่มชุดโครโมโซมของฝ้ายพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลดราเซียน่า โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ไม้น้ำสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ดาหลาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายสีโดยวิธีผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 0 1 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยการฉายรังสีแกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ไม้น้ำสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2009 การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ฝ้ายสีในระดับท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลงและมีคุณภาพเส้นใยดี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเพิ่มชุดโครโมโซมของฝ้ายพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายสีโดยวิธีผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 1 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำใกดการกลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0