Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2006 การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 9 5 0 0
  2007 การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2006 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 1 0 0
  2006 เผยแพร่ศักยภาพและการใช้ประโยชน์อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเรณูหญ้าแฝกเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2001 การทดสอบปลูกและคัดเลือกแฝกทนเค็มในสภาพแปลงทดลอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 0 0 0 0
  1999 การศึกษาทบทวนเกี่ยวกับพืชสกุลหญ้าแฝกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1999 การคัดเลือกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1998 การศึกษาทบทวนเกี่ยวกับพืชสกุลหญ้าแฝกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1998 การคัดเลือกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1997 การคัดเลือกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  1997 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชเอกลักษณ์ในพระบรมมหาราชวัง ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 0 0 0 0
  1993 Seed Ontogeny of Azadirachta Indica Var. Siamensis. หัวหน้าโครงการ WINROCK INTERNATIONAL F/FRED 0 0 0 0
  1993 Seed Handling of Azadirachta Indica Var. Siamensis. หัวหน้าโครงการ WINROCK INTERNATIONAL F/FRED 0 0 0 0