Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2517
  • ปร.ด.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2534

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2012 กลไกทางกายภาพ และเคมี ของสารปรับปรุงบำรุงดินถ่าน ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดที่มีผลต่อผลผลิตและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในไร่ข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในตัวอย่างอาหารด้วยวิธี dot-ELISA หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาศักยภาพและสถานภาพเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การตรวจหาเชื้อ Enterococcus faecalis ในน้ำดื่มบรรจุขวด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2010 การตรวจวิเคราะห์ coliform และ faecal coliform ในน้ำดื่มบรรจุขวดโดยวิธีรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2008 การตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารด้วยวิธี dot-ELISA หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2012 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0