Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • D.Sc.(Silviculture), University of Helsinki, ฟินแลนด์, 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 1 0 0
  2016 การพัฒนาสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2010 การเก็บกักคาร์บอนของสวนป่ายูคาลิปตัสภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาการปลูกสร้างสวนป่าไม้กฤษณาและการเปรียบเทียบผลของการชักนำให้เกิดสารกฤษณาโดยวิธีการต่าง ๆ ของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 4 5 0 0
  2018 ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของสวนไม้ผลเชิงเดี่ยวและสวนผสมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 สมรรถนะหลักเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับนิสิตหลากสาขาในม เกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย USAID (THOHUN network) 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพของไผ่บนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของสวนไผ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2012 การเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการโครงการอุทยานสวนจตุจักร หัวหน้าโครงการ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2011 การฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านเปร็ดในโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2010 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2010 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 0 1 0 0
  2009 REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนและนัยสำคัญต่อประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 โครงการ การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก REDD หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในระบบนิเวศป่าบกและป่าชายเลนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ AKECOP ประเทศเกาหลี 0 1 0 0
  2007 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2006 โครงการย่อยที่ 5 นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2005 2. นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2004 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project 0 1 0 0
  2001 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1999 Review fire Management Policy in the Conservation of the World Heritage Ares of Thung Yai-Huay Kha Khaeng Wildlife Santenis. ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  1998 การตัดสางขยายระยะไม้สักในสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย CIFOR 0 0 0 0
  1998 วนเกษตรของปอสา ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 0 0 0
  1996 การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0