โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
1996 โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐกิจ (ยางพารา, ยูคาลิปตัส) หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
1996 โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐี (ยางพารา,ยูคาลิปตัส) หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0