โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 4 4 0 0
2001 Strategies for Sustainable Management of Fishery Resources in Pasak Jonlasid Reservoir, Thailand Through Ecological and Socio-Economics Assessment. ผู้ร่วมวิจัย Asean Regional Center for Biodiversity Conservation (ARCBC) 3 4 0 0
1999 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชน้ำจืดในประเทศไทย : คลอโรไฟตาและโครโมไฟตา ผู้ร่วมวิจัย สกว. 0 0 0 0
1999 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาสกุล Clarias และ Prophagorus ในประเทศ โดยใช้เทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1998 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาสกุล Claris และ Prophagorus ในประเทศโดยใช้เทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT) 1 0 0 0