Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Breeding & Genetics), University of Florida, สหรัฐอเมริกา, 2530
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 2 0 1
  2006 การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 1

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 การประเมินระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อแบบเฉพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2011 โครงการประมาณผลของสายเลือดโคนมขาวดำกับสภาพสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2010 คุณภาพซากของโคเนื้อเมื่อกินอาหารหยาบหลายชนิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การออกแบบเครื่องผลิต PMR และการใช้ประโยชน์จากวีนัสเพื่อทำเป็นอาหารโคเนื้อและโคนม หัวหน้าโครงการ บริษัทมิตรผล จำกัด 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยวีนัสเพื่อทำเป็นอาหารสัตว์ตัวใหม่ หัวหน้าโครงการ บริษัทมิตรผล จำกัด 0 0 0 0