โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 4 0 0
2008 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์ไม้น้ำสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์ไม้น้ำสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 1 0 0
2009 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การใช้ Antisense Technology ในการยับยั้งการสร้างเอทธิลีนเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 1 0 0
2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2006 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบและออกแบบโรงงานคัดบรรจุดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าและลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
1999 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
1999 การสำรวจกล้วยไม้ป่าและวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอปางมมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT) 0 0 0 0
1998 การสำรวจกล้วยไม้ป่าและวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอปางมมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT) 0 0 0 0