โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 1 0 0
2021 อาหารเชิงโภชนบำบัดโรคไม่ติดต่อที่ออกแบบเฉพาะบุคคลในประชากรผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสำหรับการกำหนดมาตรฐานสีของข้าวสี. ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 Nutritional, Genetics, and Food Innovationfrom Leaves to Grains of the Rainbow Rice as a New Food Concept for Wellbeing หัวหน้าโครงการ Rockefeller Foundation 0 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 5 4 1 0
2020 ข้าวเพื่อสุขชีวิตและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 3 0 0 0
2019 โครงการขยายพันธ์ุและตรวจรูปลักษณ์ของข้าวไทยเพื่อเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์วิจัยและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
2014 โครงการคุณูปการงานวิจัยด้านสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสินค้าคือข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ไก่ โค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 45 Project 15 38 0 0
2019 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2018 โครงการธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจากแหล่งเก็บระดับชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2018 โครงการ DNA Barcode สมุนไพร ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2017 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
2017 บริหารหน่วยปฎิบัติการค้นหาและการใช้ประโยชน์ยีนข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนารหัสพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์ (ปีที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 7 0 0
2016 การพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 7 10 0 0
2015 การพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมพันธุ์ข้าวหอมและข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2014 การถอดรหัสสารพันธุกรรมเพื่อพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าว (Digital Seed Bank) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2013 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 5 0 0
2012 โครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมด้านการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การจัดทำรายงานสถานภาพงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าวกับการปรับปรุงระบบการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะโลกร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2011 ธัญโอสถ: ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ ที่ปรึกษาโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2011 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 3 0 0
2008 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การค้นหาหน้าที่ยีนทั้งจีโนมข้าว: การก่อการกลายพันธุ์ทั้งจีโนม หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 6 0 0
2005 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 4 0 0
2002 การจัดตั้งโครงการพิเศษ "ห้องปฏิบัติการ DNA Technology" และการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ของยีนข้าว หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2002 การค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
1999 การหาระดับเบสสารพันธูกรรมข้าว หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
1999 การตัดต่อและการศึกษาในระดับโมเลกุลของยีนควบคุมขบวนการสร้างสารลิกนินและการพัฒนาระบบการถ่ายยีนในยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1999 Mapping Genes Controlling Submergence Tolerance in Lowland Rice. หัวหน้าโครงการ Rockefeller Foundation 0 0 0 0
1999 Rice for Life : Seeking Physiological and Molecular Basis for Submergence Toleranc ein Rice. หัวหน้าโครงการ The European Union (EU) 0 0 0 0
1999 Asian Maize Biotechnology Network. หัวหน้าโครงการ International Maize and Wheat Improvement (CIMMYT) 0 0 0 0
1999 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำแบบวงจรและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
1998 Mapping Genes Controlling Submergence Tolerance in Lowland Rice. หัวหน้าโครงการ Rockefeller Foundation 1 0 0 0
1998 Rice for Life : Seeking Physiological and Molecular Basis for Submergence Tolerance in Rice. หัวหน้าโครงการ European Union 0 0 0 0
1998 การตัดต่อและศึกษาในระดับโมเลกุลของยีนควบคุมขบวนการสร้างสารลิกนินและการพัฒนาระบบการถ่ายยีนในยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1997 Rice for Life : Seeding Physiological and Modecular Basis for Submergence Tolerance in Rice. หัวหน้าโครงการ European Commission 0 0 0 0
1997 Development of Transformation System for Cassava. หัวหน้าโครงการ Cassava Biotechnology Network (CBN) 0 0 0 0
1997 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำแบบวงจรและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
1996 การตัดต่อและการศึกษาในระดับโมเลกุลของยีนควบคุมขบวนการสร้างสารลิกนินและการพัฒนาระบบการถ่ายยีนในยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1996 Mapping Genes Controlling Submergence Tolerance in Lowland Rice. หัวหน้าโครงการ The Rockefeller Foundation 0 0 0 0
1996 การวิเคราะห์หาตำแหน่งของยีนควบคุมความต้านทานน้ำท่วมในข้าวนาลุ่ม หัวหน้าโครงการ THE ROCKEFELLR FOUNDATION 0 0 0 0
1996 การตัดต่อยีนที่มีบทบาทในการสร้าง Lignin และการถ่ายยีนใน Eucalypts หัวหน้าโครงการ THE ROCKEFELLER FOUNDATION 0 0 0 0
1996 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1995 การวิเคราะห์หาตำแหน่งของยีนควบคุมความต้านทานน้ำท่วมในข้าวนาลุ่ม หัวหน้าโครงการ THE ROCKEFELLER FOUNDATION 0 0 0 0
1995 การตัดต่อยีนที่มีบทบาทในการสร้าง Lignin และการถ่ายยีนใน Eucalypts หัวหน้าโครงการ THE ROCKEFELLER FOUNDATION 0 0 0 0
1993 Quantitative Trait Linkage Analysis for Submergence Tolerance in Lowland Rice. หัวหน้าโครงการ Rockefeller Foundation 0 0 0 0
1993 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 0 0 0 0