Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2522
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2525
  • Ph.D.(Plant Breeding and Cytogenetics), Iowa State University, สหรัฐอเมริกา, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2018 โครงการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 โครงการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 โครงการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงประชากรสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 12 0 0
  2021 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิปร่วมกับลักษณะสัณฐานวิทยา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของไขมันในเมล็ดข้าวโพด ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ) 0 0 0 0
  2010 การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดที่ให้น้ำมันสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2009 เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ) 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตจากพันธุ์ที่คัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 2 5 0 0
  2016 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของรางจือ (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การจำแนกสายพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์สมุนไพรกวาวเครือและว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกสายพันธุ์ชักมดลูกที่มีสารไฟโตเอสโตรเจนหลักสูงและไมีมีสารพิษ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของว่านชักมดลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2009 การคัดเลือกรวมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในประชากรข้าวโพด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกแบบวงจร Full sib ประยุกต์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในประชากรข้าวโพด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไพลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 2 0 0
  2009 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 ผลของชนิดท่อนพันธุ์และวัสดุคลุมแปลงปลูกต่อผลผลิตและปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ของขมิ้นชัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การรวบรวมและจำแนกกลุ่มสายพันธุ์ว่านชักมดลูก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การรวบรวมพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การคัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การคัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สภาวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การรวบรวม การคัดเลือกพันธุ์ และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0