Person Image

  Education

  • กส.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Soil Science), University of Philippines at Los Banos , ฟิลิปปินส์
  • Dr. Agr. (Soil Chem. & Fertility), Kyoto Universtiy , ญี่ปุ่น

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2014 การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2008 การจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวิธีวิเคราะห์ดิน เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2005 การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวนาชลประทาน ถั่วเหลือง ถั่งลิสง และทานตะวัน โดยใช้โปรแกรมจำลองการปลูกพืชระบบ DSSAT หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1999 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตข้าวโพด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0