โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2007 การผลิตผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยสับปะรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2008 การผลิตผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยสับปะรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าด้วยกี่ทอมือแจ๊กการ์ด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0