โครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022201820172010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2022 ต้นแบบใหม่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรดับบลี้ ซาเลี่ยน สำหรับทำงานที่ความเร็วต่ำ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 เครื่องวัดธาตุอาหารในดินสำหรับคำนวณสูตรปุ๋ยให้เหมาะกับพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การปรับโครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบแยกสเตเตอร์ โดยใช้โครงสร้างแม่เหล็กคู่โมดูลาร์ สำหรับลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การแปรรูปของเสียกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0