โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2022

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 0 0 0
2022 การศึกษาและการตรวจวัดระดับทริเทียมในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำประปาสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลทางรังสีในแหล่งน้ำของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมในแปลงข้าวเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก (โครงการวิจัยย่อย) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 ประสิทธิภาพของสารสกัดดอกกัญชาสายพันธุ์ไทยต่อกระบวนการสมานแผลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์และพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง/โคบอลต์ซัลไฟด์ที่มีรูปทรงคล้ายเข็มขนาดนาโนบนโฟมนิกเกิลแบบลำดับชั้นสามมิติเพื่อกระตุ้นโมโนเพอร์ซัลเฟตสำหรับการย่อยสลายโรดามีนบี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 Using Systems Biology Analytic Technique to Construct Biological Path Ways Networks and Core Genes Selection of Flooding Tolerance or Response to Flooding Stress in Soybean หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 ศักยภาพในการต้านเชื้อราของสารสกัดหยาบจากใบพืชในป่าชายเลนสำหรับควบคุมโรคแอนแทรคโนส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การศึกษาสมบัติเชิงกลในพีเอ็มเอ็มเอโดยใช้ระบบกลศาสตร์เชิงแสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงบิสมัทออกซีเฮไลด์สำหรับการย่อยสลายสารสีย้อมอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของผิวหนังของสารแอนโดรกราโฟไลด์และสารสกัดฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0