โครงการวิจัยสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 รูปแบบการสื่อสารทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน ภายในหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา สถานีตำรวจในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 ประโยคเงื่อนไข:การใช้และข้อผิดพลาดของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในช่วงโรคระบาดโควิด19 หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 การลดความวิตกกังวลในการออกเสียงของนักเรียนไทย EFL ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Reading Progress ฝึกอบรมการออกเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 ปัจจัยความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ส่งผลต่อทักษะดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 สมการโครงสร้างแนวทางพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0