โครงการวิจัยสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2021

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2021 ความสำคัญของการรับรู้ทางสายตาและการคงความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง ในการพยากรณ์ทักษะการบอกชื่ออย่างรวดเร็วในเด็กปฐมวัยชาวไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2021 ภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ของป้ายริมทางในแหล่งท่องเที่ยวชายหาดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 ผลของการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นกิจกรรมทางกายที่บ้านเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ในฐานวิถีชีวิตใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0