โครงการวิจัยสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2019 การสำรวจการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2019 โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0