โครงการวิจัยสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2015

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 1 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 การใช้สคูโลจีเป็นกิจกรรมเรียนรู้เสริมสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 มุมมองหลากมิติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวของ SME ในภาคตะวันออก: การวิจัยแบบผสมวิธี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การเสนอขายแรงงานของแรงงานต่างด้าวและการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของ SME ในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2015 การศึกษาศักยภาพของธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0