โครงการวิจัยสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2014

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 5 0 0
2014 พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2014 การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษ ปัญหา และความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเมืองพัทยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2014 รูปแบบการแปลรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การตรวจสอบตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม ภาระงานวิชาเรียน และความเป็นธรรมในการทำนายความเหนื่อยหน่ายในการเรียนภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการใช้เฟสบุ๊กในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2014 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวป่าชายเลน แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0