โครงการวิจัยภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202020092007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 0 1 0
2017 ผลของแอสตาแซนธินต่อการป้องกันการเกิดพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอะฟลาทอกซิน บี 1 ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การศึกษาการทำงานของเอนไซม์ Cytochrome P450 และ GST activity จากตับจระเข้และเปรียบเทียบกับตับสุกรและไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของตับสกัดจากจระเข้โดยการกินในหนูแรท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 5 4 0 0
2017 การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณืศึกษาในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 5 4 0 0