โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2023

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023202220202006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2023 การใช้เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุประสานร่วมกับวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์กลาสเพื่อผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายแบบแม่นยำสูง ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การนำวัสดุเหลือทิ้งจากการคัดแยกหินมาใช้เป็นมวลรวมละเอียดผสมกับเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุประสานในการพัฒนาส่วนผสมมอร์ต้าร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การบริหารจัดการและพัฒนาระบบการจ่ายน้ำประปา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0