โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2024

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2024 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์แคลเซียมและออร์กาโนซัลเฟอร์จากปุ๋ยหมักมูลสัตว์ร่วมกับเปลือกไข่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การทนสภาวะเครียดจากความร้อนของมะเขือเทศเชอรี่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การพัฒนาดีบักสารกำจัดแมลงศัตรูพืชอินทรีย์จากเปลือกไข่สู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 WIN-bugs: สารกำจัดแมลงอินทรีย์ที่เพิ่มคุณค่าด้วยธาตุอาหารพืชจากเปลือกไข่และเปลือกสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0