โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 29 Project 3 1 0 0
2020 การวิเคราะห์การสั่นอิสระของคาร์ทีนารีที่หย่อนตัวมากสำหรับประยุกต์ใช้กับท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจวางแผนจัดตารางการเดินรถไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2020 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจำแนกท่าทางในมนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการของการวางแผนการผลิตและการจัดตารางเวลาสำหรับโครงข่ายโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การปรับปรุงแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการให้น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายแบบแม่นยำสูง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 เครื่องเตรียมดินและปลูกกล้าข้อตาอ้อยเฉพาะแถว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบช่วยลดความเครียดจากความร้อนในโคแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการบริหารจัดการชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (9 เดือน) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนา AI-Based สำหรับจัดตารางการเดินรถไฟฟ้า (Skip-Stop Strategy Pattern: 3S-P) เพื่อการเว้นระยะทางสังคมระหว่างและหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (9 เดือน) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินโดยพิจารณาปัจจัยที่ไม่คงที่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของฝนหลวงกับฝนภาคพื้นดินในลุ่มน้ำเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์ภาวะการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของฝนหลวงในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการทำฝนหลวงสำหรับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การจัดทำแผนที่ระดับประเทศสภาพการขาดน้ำในดินโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมแบบใกล้เวลาปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นแบบของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการผลิตแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกร ระบบปัญญาประดิษฐ์ และระบบแดซบอร์ดสำหรับโครงการส่งน้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการจัดสรรน้ำชลประทานในระบบส่งน้ำต้นแบบของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) ควบคุมการปลูกพืชในไร่นาสวนผสม เพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้าเพื่อสร้างโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการรับและการคัดแยกวัตถุดิบในส่วนของระบบโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรทูน่ากระป๋อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขนส่งและการจัดการวัสดุคงคลังระบบโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรทูน่ากระป๋อง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาฟิล์มอัจฉริยะบ่งชี้ค่า pH ไคโตซานผสมแอนโทไซยานินเพื่อบอกความสดของเนื้อไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020201920182011 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2020 การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การออกแบบและสร้างมีดกรีดยางแบบลูกกลิ้งล็อกใบมีด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การให้น้ำอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาแบบจำลองการถดถอยการใช้ที่ดิน (LUR) เพื่อพยากรณ์ปริมาณ PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่ม บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 1 0 0
2020 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ ชุดดูดฝุ่นและใบไม้ติดรถแทรกเตอร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางสำหรับอพยพในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การออกแบบ สร้าง ทดสอบ รถพ่วงรวบรวมใบไม้ อุปกรณ์ดักฝุ่น และชุดเทรวบรวมใบไม้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การออกแบบและสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3 เดือน) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการบริหารจัดการชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (3 เดือน) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การศึกษาลักษณะชองชั้นดินเพื่อการป้องกันการกัดเซาะแม่น้ำชายแดน หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 เอนแคปซูเลชั่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีปริมาณน้ำมันสูงโดยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2020 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยพร้อมพรวนกลบ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0