โครงการวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตสัตว์ปีก) ภาควิชาสัตวบาล ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023202020192010 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากแมงลัก (Ocimum americanum L.) และ มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston.) ในการยับยั้งเชื้อบิด Eimeria tenella ในระดับห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 ผลของการใช้สารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสมรรถภาพการผลิต ความเครียดออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year:

<< 2016201220102009 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0