โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2003

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 1 0 0
2003 อิทธิพลของต้นตอการเกิดโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 อิทธิพลของต้นตอการเกิดไส้เดือนฝอยในองุ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การตรวจไวรอยด์และไฟโตพลาสมาด้วยเทคนิคระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การประเมินความต้านทานของมะเขือเทศจำลองพันธุ์ต่อ cucumber musaic virus หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2003 การสร้าง Specific-species primers ของเชื้อรา phythopthora infestans สาเหตุโรคใบไหม้ของฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อตรวจเชื้อไวรัสในแปลงปลูกมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การควบคุมโรคทางเดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Rythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การพัฒนาการผลิตและการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ไรโคเดอร์มา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0