โครงการวิจัยภาควิชากีฏวิทยา ปี 2024

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 0 0 0 0
2024 Taxonomy of the ant genus Brachyponera EMERY, 1900(HYMENOPTERA: FORMICIDAE: PONERINAE) in Thailand หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 ความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อยโอลีทริวทินีในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อาหารและเครื่องสำอาง จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรอง KU Standard ข้อบังคับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การเพิ่มปริมาณสาร 1-ดีออกซีโนจิริมัยซินในหม่อนโดยใช้ความเครียดแบบผสมเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารฟังก์ชั่น ปี 2 ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การศึกษาไร (Acari) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างมดคันไฟ (Solenopsis geminata) และเพลี้ยแป้งแมลงศัตรูทานตะวัน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ความหลากชนิดของหิ่งห้อยและภัยคุกคามในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การประเมินการต้านทานและการศึกษากลไกการต้านทานแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจของเชื้อพันธุกรรมมะเขือในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาลักษณะและการประเมินความต้านทานของเชื้อพันธุกรรมมะเขือในประเทศไทยต่อแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กลไกการต้านทานผีเสื้อหนอนเจาะผลมะเขือของเชื้อพันธุกรรมมะเขือในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กลไกการต้านทานเพลี้ยจักจั่นฝ้ายของเชื้อพันธุกรรมมะเขือในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแมลงศัตรูชุมชนและแมลงอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการแมลงศัตรูในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การจัดการการอนุรักษ์แมลงและแมลงที่มีประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการยกระดับรายได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากการเลี้ยงมดเพื่อการค้า บริเวณลุ่มแม่น้ำสงคราม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0