โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2023

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2023202220192008 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดข้อจากโปรตีนจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์ระดับความหนักและปริมาณการเคลื่อนที่ขณะแข่งขันฟุตซอล:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างนักกีฬาชายและหญิง และช่วงเวลาในการแข่งขันที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพื้นสนามที่มีผลต่อความต้องการทางสรีรวิทยาและปริมาณการเคลื่อนที่ในขณะแข่งขันฟุตซอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของกล้ามเนื้อที่ประเมินด้วยอัลตร้าซาวด์กับการแกว่งของร่างกายผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0