โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2023

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2023 การวิจัยพื้นฐานทางกีฏวิทยาของแมลงที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การออกแบบระบบการจัดการการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำสู่การเป็นชุมชน Net Zero ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาวัสดุผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยแอคติเวทคาร์บอนจากผักตบชวาหรือกันชงสำหรับใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดบำบัดยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในน้ำเสียภาคการเกษตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ประสิทธิภาพของการใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อความหลากหลายและสังคมจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 โครงการศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวจากฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในเมืองรองติดแม่น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางการจำลองแบบระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202320222018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 ชนิดและปริมาณการแพร่กระจายของหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลาและองค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนที่พบในระบบทางเดินอาหาร ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0