โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2022 การจำแนกเขตภูมิอากาศท้องถิ่นและพื้นที่สีเขียวเพื่อการวางผังเมืองกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำเกณฑ์และคู่มือ TREES-Home สำหรับสถาบันอาคารเขียวไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาขยะพลาสติกจากหลอด และถุงพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่าในการหัตถกรรมระดับชุมชนสู่ระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0