โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2014

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

16

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 6 0 0
2014 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2014 นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่สำหรับวัสดุมุงหลังคาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 แผ่นผนังภายในจากใบสักและวัสดุประสานธรรมชาติ (ลิกนิน) เพื่อการลดความร้อนและเสียงรบกวนภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 ศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการจัดการของเสียอย่างสร้างสรรค์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 3 11 0 0
2014 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 What are Bangkok's Urban Challenges? หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2014 โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานชุมชนเพื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 เทคนิคการก่อสร้างถนนเชิงลาดคอสะพาน บริเวณพื้นที่ดินอ่อนที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 การจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและนิทรรศการสำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการคาดการณ์ที่อยู่อาศัยในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ด้านผังเมืองในโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การคาดการณ์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ด้านผังเมืองในการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสีทชีวภาพปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการมองเห็นและฟื้นฟูของผู้ป่วยสูงอายุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การดำเนินการด้สน LEED 2009 for Core and Shell Development สำหรับอาคาร G Land Tower Grand Phrarama 9 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ของวิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บจก.ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดรัสตรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการ Upcycling: ออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บจก.Inter Funiture หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 เกณฑ์การออกแบบอาคารเขียวในการจัดทำผังแม่บทพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การดำเนินการด้าน LEED 2009 for Core and Shell Development สำหรับอาคาร G Land Tower Grand Phrarama 9 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดที่มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0