โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2012

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

9

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 4 4 0
2012 โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตรปรับปรุง 2552 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ผสมด้วยหินฝุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืนแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรโดยรอบสถานีบ้านทับช้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การวิจัยและพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 4 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 3 0 0
2012 การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร โครงการส่วนต่อขยายโรงงานบริษัทแพรคติก้า จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า : กรณีศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ กฟผ.(หมายเหตุ-งบวิจัยระบุเฉพาะส่วนที่ได้รับ) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การวิเคราะห์การตลาดโครงการศึกษาแผนบริหารจัดการธุรกิจและปรับปรุงแผนแม่บท ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวางแผนโครงสร้างเมืองของเกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: วิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวและ 4อาร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการออกแบบชิ้นงานจากพลาสติก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวางแผนโครงสร้างเมืองของเกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: ชุมชนคนเดินเท้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0