โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2009

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 10 4 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 2 0
2009 บล็อกผนังซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2009 แผ่นปลูกพืชบนหลังคา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0

External Active Project

Year:

<< 2022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 7 0 0
2009 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูลบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2009 การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 การออกแบบและแก้ไขปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2009 หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2009 โครงการวิจัยและพัฒนาแผ่นปลูกพืชบนหลังคา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 3 0 0
2009 การพัฒนาแบบไม้ประกอบพลาสติกเพื่อเป็นส่วนฃองอาคารรับแรงลม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2009 การเพิ่มจำนวนชุมชนที่ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมจากการดำเนินโครงการด้านพลังงานชีวภาพในชนบทของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0
2009 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0